Ergotherapie en COVID-19 - herstelzorg

Zelfstandig functioneren is het doel van ergotherapie behandeling. Ergotherapeuten doen dit door functies, vaardigheden en strategieën te evalueren en deze in een activiteit effectief in te leren zetten. Dit kan door training, het aanleren van een andere manier van handelen, het inzetten van een hulpmiddel of door de activiteit of de omgeving aan te passen. Het doormaken van COVID-19 of zelfs een IC-opname kunnen fysieke, psychische en cognitieve gevolgen hebben. Wanneer deze gevolgen problemen veroorzaken in de uitvoer van dagelijkse handelingen kan er gedacht worden aan het inschakelen van een ergotherapeut.

Vanuit de Covid herstelzorg is voor ergotherapie 10 uur beschikbaar als Covid aangetoond is. Ook is een verwijsbrief van een huisarts of specialist dan noodzakelijk. De eerste behandeltermijn van 6 maanden kan verlengd worden met 6 maanden, hiervoor is een verwijzing van een specialist noodzakelijk. Zie voor meer informatie over de desbetreffende wetgeving, deze website van C-support.

De ergotherapie behandeling richt zich op de volgende domeinen:

 

Het hervinden van een nieuwe balans tussen belasting en belastbaarheid

Als gevolg van ernstige COVID-19 kan er sprake zijn van fysieke beperkingen zoals verminderde spierkracht, vermoeidheid, problemen met de arm-handfunctie en (risico op) decubitus, oedeem en contracturen. Een grote groep cliënten geeft aan problemen te ervaren in het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse handelingen tgv de vermoeidheid. Het uitgangspunt voor de ergotherapeutische interventies is het onderzoeken wat het huidige niveau van functioneren is en het gestructureerd en gedoseerd uitvoeren van dagelijkse activiteiten waardoor de cliënt fysieke grenzen heel gedoseerd leert te verleggen en de energiebalans zich kan herstellen. Hiermee kan regie hervonden worden over de dagelijkse activiteiten en de rollen die de cliënt (weer) wil vervullen.

Cognitieve problematiek bij dagelijkse activiteiten

Overprikkeling, verminderde aandacht en concentratie, geheugenproblemen zijn problemen die veel voorkomen na een Covid-19 infectie . Tijdens de behandeling wordt dmv observaties, vragenlijsten of afnemen van een test uitgebreid bekeken welke klachten er zijn en wat hiervan de gevolgen zijn voor het dagelijks handelen. Er wordt uitleg gegeven om inzicht te vergroten in de waargenomen problemen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het adequaat leren omgaan met cognitieve beperkingen. Dit door het aanleren van effectieve compensatie strategieën en het zo efficiënt mogelijk inrichten van de eigen omgeving. Optimaal aangepast aan de waargenomen vereisten wat betreft informatieverwerking.

Werkhervatting

Een grote groep cliënten die COVID-19 heeft doorgemaakt is jonger dan 65 jaar. Soms zal pas later in het revalidatietraject zicht zijn op de mogelijkheden en beperkingen om werk te kunnen hervatten. Er wordt echter geadviseerd om vroegtijdig aandacht voor arbeid te hebben in de behandeling door inzicht bieden in eigen mogelijkheden in de context van werk, wetgeving en instanties. Versterken van zelfmanagement staat centraal in het opbouwen van belastbaarheid in werk en het waar nodig aanpassen van omstandigheden in de werksituatie.