Specialisaties

Ergotherapie is een breed vak. Ergotherapeuten werken in zeer uiteenlopende werkvelden, van revalidatiecentra tot advisering bij de WMO afdeling van gemeenten of handletsel klinieken. Het is niet mogelijk om als ergotherapeut al deze specialisaties te beheersen. Als ergotherapeut voor veelal thuiswonende mensen heb ik mij in onderstaande doelgroepen gespecialiseerd.

 

Kwetsbare ouderen

Een groeiende groep thuiswonende ouderen loopt tegen problemen aan in de zelfredzaamheid. Ergotherapie bij kwetsbare ouderen richt zich op de redzaamheid in en om het huis. Het gaat daarbij om het kunnen blijven uitvoeren van alledaagse handelingen. Ook het mobiel blijven in de eigen omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. De ergotherapie behandeling van kwetsbare ouderen richt zich niet alleen op de oudere, maar ook op het systeem waarbinnen hij of zij functioneert. Zo wordt er bij valpreventie gekeken naar de interactie tussen de persoon en zijn omgeving: voldoet de omgeving aan de eisen die eraan gesteld worden? Ook bij andere problematiek wordt zowel de fysieke als de sociale omgeving zo goed mogelijk betrokken.

 

Dementie

Voor mensen met dementie is er de het behandelprogramma Edomah (Ergotherapie voor Ouderen met Dementie en hun Mantelzorger Aan Huis). Bij dit programma worden mensen met dementie getraind in het optimaal gebruiken van de cognitieve mogelijkheden om waardevolle activiteiten uit te voeren. Hierbij wordt de samenwerking tussen de persoon met dementie en diens mantelzorger centraal gesteld. Op de site van het Edomah programma wordt hierover meer uitleg gegeven. Edomah is een bewezen effectieve methode voor mensen met cognitieve klachten.

 

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking wordt gebruikt in de behandeling voor mensen met over- of ondergevoeligheden voor bepaalde zintuiglijke prikkels. Dit kan voorkomen als onderdeel van een chronische aandoening, maar ook bij autisme of whiplash doen deze problemen zich vaak voor. Sensorische informatieverwerkingsproblemen leiden vaak tot slaapproblemen, concentratieproblemen of problemen in de emotieregulatie. De manier waarop prikkels verwerkt worden kan een ver strekkende invloed hebben op het dagelijks functioneren, zowel in werk als privé. Tijdens behandeling is het van belang om goed inzicht te krijgen in welke prikkels anders verwerkt worden. Als blijkt dat er problemen zijn op dat gebied wordt door middel van uitleg en aanpassen van de omgeving geprobeerd verbetering aan te brengen in het dagelijks leven. Hierdoor zal de persoon beter in staat zijn goed te reageren op de wereld om hem of haar  heen. 

 

Reuma / artrose

Bij deze aandoeningen is het zaak de dagelijkse activiteiten zodanig uit te voeren dat de gewrichten zo min mogelijk worden belast. Vanuit de ergotherapie kan hierbij worden geadviseerd en begeleid. De aandacht gaat o.a. naar het aanleren van goede houdingen en bewegingen en naar gebruik van de gewrichten op een verantwoorde manier.
We bespreken leefregels en principes ter bescherming van de gewrichten en we leren mensen deze toe te passen bij hun dagelijkse activiteiten. Indien nodig geven we advies over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen.
We helpen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen bij eten, koken, schrijven en aankleden. Als dat nodig is adviseren we over het aanpassen van de woning en bij vragen over verplaatsen/vervoer buitenshuis.

 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mensen met chronische aandoeningen zoals NAH lopen in het dagelijks leven tegen grenzen aan. Dit komt aan de ene kant door de beperking die de aandoening met zich mee brengt, aan de andere kant doordat het omgaan met de aandoening problemen oplevert. Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, werken of het verzorgen van een baby. Het kan een worsteling zijn die tot frustraties leidt. Ergotherapie gaat aan de slag met dit soort problemen, met als doel de tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten.

 

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking die thuiswonend zijn en geen gebruik maken van zorg uit de Wet Langdurige Zorg kunnen in de thuissituatie beroep doen op een ergotherapeut. Mensen met een verstandelijke beperking hebben gespecialiseerde zorg en behandeling nodig. Deze behandeling kan Sense Ergotherapie bieden door verschillende opleidingen op dit gebied en ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.