Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt of bij ons in behandeling bent en waarom we deze gegevens verzamelen.

Sense ergotherapie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Sense Ergotherapie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Sense Ergotherapie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Sense Ergotherapie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding. Daarnaast zijn wij verplicht om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer en nummer van een identiteitskaart te registeren in uw behandeldossier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze eigen dossiervorming. Vanzelfsprekend geven wij uw gegevens nooit door aan derden, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling. U kunt hierbij denken aan de eindrapportage richting de verwijzer en de aanvraag van hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar of Wmo. Dit gaat altijd in overleg met u.

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Sense Ergotherapie moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Bent u bij ons in behandeling dan zijn wij verplicht om uw behandeldossier 15 jaar te bewaren na het afronden van de behandeling.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Sense ergotherapie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij hebben hiervoor passende maatregelen genomen. Het email adres waarmee u contact heeft is beveiligd, zodat privacy gevoelige informatie beveiligd verzonden kan worden. De computers zijn beveiligd en ons administratieprogramma voldoet een hoge certificering wat betreft privacy.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie  van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Sense ergotherapie. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen: jochem@sense-ergotherapie.nl Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier op de website of via mail/telefoon contact opnemen.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.